Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Albanian
English

CONTEXT SENTENCES
Unë pa ty si nje trup pa shpirtë. Me without you is like a body with no soul.
Ti e ke parë shtëpinë e tyre të re, apo jo ? Si është ajo ? You've seen their new house, haven't you? What's it like?
Nuk e kam takuar atë si person , por unë di për të. I haven't met him in person, but I know of him.
Miqt e mirë janë si yjet. Jo gjithmonë i sheh ata, por ti e di ata janë gjithmonë atje. Good friends are like stars. You don't always see them, but you know they are always there.
Si thuhet "të lutem" në italisht? How do you say "të lutem" in Italian?