Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Albanian
English

CONTEXT SENTENCES
Dan, Linda, Matt dhe Rita janë miqtë e mi të rinj. Dan, Linda, Matt, and Rita are my new friends.
Unë pashë atë me sytë e mi. I saw him with my own eyes.