Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Catalan
English

CONTEXT SENTENCES
No passa una setmana que no li escrigui a la seva mare. He never fails to write to his mother every week.
Estarà enllestida la feina per a demà? Will the work be finished by tomorrow?
La major part de la gent que ha mort a causa del tabac no eren grans fumadors. Most people killed by smoking were not heavy smokers.
Em vaig comprar la tele d'una tacada. I paid in a lump sum when I bought a television set.
Et trobaràs la casa buida. You'll find the house empty.