Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

Meanings of "warming" in English-Czech Dictionary
Category English Czech
adjective warming zahřívání

CONTEXT SENTENCES
Greenhouse gas emissions from human activities are the only factors that can account for the observed warming over the last century; there are no credible alternative human or natural explanations supported by the observational evidence. Skleníkové plyny z lidských aktivit jsou jediným faktorem, který se podílí na zaznamenaném oteplování v průběhu minulého století; neexistují žádná přesvědčivá lidská ani přirozená vysvětlení podložená důkazy založenými na pozorování.