Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

Meanings of "warming-up" in English-Czech Dictionary
Category English Czech
verb warming-up zahřívání

CONTEXT SENTENCES
Greenhouse gas emissions from human activities are the only factors that can account for the observed warming over the last century; there are no credible alternative human or natural explanations supported by the observational evidence. Skleníkové plyny z lidských aktivit jsou jediným faktorem, který se podílí na zaznamenaném oteplování v průběhu minulého století; neexistují žádná přesvědčivá lidská ani přirozená vysvětlení podložená důkazy založenými na pozorování.